Το Σχολείο μας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το σχολείο μας είναι το μοναδικό Εσπερινό Γυμνάσιο στο Νομό και στεγάζεται μαζί με το Εσπερινό Γενικό Λύκειο στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Λάρισας στη συμβολή των οδών Ιουστινιανού και Βουτσιλά δίπλα απ' το εκκλησάκι του Αγ. Ελευθερίου.

Στον προαύλιο χώρο του βρίσκεται η παλιά πυριτιδαποθήκη σημερινό Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της πόλης μας.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Το Εσπερινό Γυμνάσιο είναι δημόσιο σχολείο της Δ/θμιας Εκπ/σης και λειτουργεί από το 1976. Η φοίτηση διαρκεί 3 χρόνια σε τρεις τάξεις (Α, Β, Γ). 
Το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας είναι 25 ώρες, οι απουσίες είναι 130.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές γίνονται τελευταίο δεκαπνεθήμερο του Ιουνίου και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Προϋποθέσεις εγγραφής σε Εσπερινό Γυμνάσιο είναι:

α) Ο μαθητής/τρια να είναι ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών χωρίς όριο ηλικίας προς τα πάνω (γι’ αυτό απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως).
β) Ο μαθητής/τρια να είναι εργαζόμενος/η.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία εγγραφής τους το 18ο έτος της ηλικίας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Ε΄, του άρθρου 9 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης για την περίπτωση των Ελλήνων πολιτών και με την προϋπόθεση της παρ. 14, του άρθρου 14 της ίδιας υπουργικής απόφασης για την περίπτωση των ενήλικων πολιτών τρίτων χωρών.

2. Οι ανήλικοι/ες εργαζόμενοι/ες μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα φοίτησης
α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και
β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από τα οποία προκύπτει η σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω μερών.

3. Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται νόμιμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) εφόσον
α) προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και
β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

4. Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται στον ναυτιλιακό ή αλιευτικό τομέα έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν αντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου εκ των οποίων να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία ναυτικού (σελ. 4 και 5) και οι αντίστοιχες σελίδες ναυτολόγησης – απόλυσης αυτού, ή/και πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει εκδοθεί από Δ.Ν.ΕΡ. ή Λιμενική Αρχή».

ΤΙΤΛΟΣ

Μετά την επιτυχή και επαρκή φοίτηση στη Γ' Γυμνασίου χορηγείται στο μαθητή Απολυτήριο Γυμνασίου όπως και στα ημερήσια Γυμνάσια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Μετά το Εσπερινό Γυμνάσιο ο μαθητής έχει τις παρακάτω εκπαιδευτικές δυνατότητες:
-Εσπερινό Γενικό Λύκειο ή Ημερήσιο Γενικό Λύκειο
-ΕΠΑΛ (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Εσπερινό Γυμνάσιο δίνει πολλές ευκαιρίες στους μαθητές να αποκτήσουν το Απολυτήριο και προσόντα για αναβάθμιση της εργασίας τους.
Το Εσπερινό Γυμνάσιο Λάρισας είναι μοναδικό στο νομό Λάρισας και γι' αυτό φοιτούν μαθητές από όλο το νομό. Στους μαθητές που πηγαινοέρχονται χορηγείται «πάσο» για μεταφορά ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ώρες λειτουργίας: 18:00 - 21:30

Copyright ©2021 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ (ΠΕ19) - Logo Designed by DBSV-moulding ideas
f t g m